0

شعر تالشی

تالشیمه

سپتامبر 27, 2016 در 12:10 ق.ظ توسط

fb_img_1473851209130

اَلاشَه داری مونوم تالشیمَه

خاسَه بهاری مونوم تالشیمَه

صافَ دیلم بهاری وارشیمَه

سَسم نازَه خاسَه کوکو نالشیمَه

سو ژَنم آسمونی کا مثلی سارَه

بهارون کا سَوز آبوم از دوارَه

دشبِندون جیسونوم آتشی شی

دیلم دَریایَ حاتَمی شی

تالشی مانسَه وْلَت هیجا نوئَه نی

دشبِندونش هرگز تَن دوئَه نی

تالشی مَوین کوه کو مَندَه

تالشا اسکندری ناری ویمَندَه

مَحمودیمَه رَمزم اِستَه لدو لِه

نخازم دشبندی دَس بانَه آدوئِه

لَه لَه ژَنم لَه لَه چمه خاسَه سازَه

شَوَ چَرَه چم^ وَختی رازو نیازَه

قَزری شی وَزم مولومی بَندون

دَتاویم تالشی کوه و کَمَندون

تالش غیرت داره. تالش اهل دَردَه

تالش سَختییونَه دایم دَر نَوَردَه

تالش راز دارَه اهل رازَه

نَمَه چِ^ خاسَه جا نمازَه

تالش سَتَه سنگی مونو

ویتاویَه دنیا منگی مونو

تالش یالَه تالش چاکَ خدایی

تالش نابَ تالش پاکَ خدایی

تَوَرکَ زمینش. تاکَه تالش

چم^ یالَه وطن. چم^ خاکَه تالش

بغ؁ض خ؁زان

شعر از

علی رستم پور هفتخوانی

پاسخ دهید